Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Anunţ concurs pentru ocuparea postului vacant de Secretar şef

By Posted on 0 No tags 0

Liceul Tehnologic ,,Avram Iancu” Sibiu, organizează în data de 12.11.2020, ora 10,00 concurs pentru ocuparea postului vacant de Secretar şef, studii superioare, post contractual pe perioadă nedeterminată, din compartimentul secretariat.

Locul de desfăşurare a concursului:

 • Liceul Tehnologic ,,Avram Iancu” Sibiu din strada Movilei, nr.8, Sibiu

În conformitate cu HG nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele  condiţii generale,  conf. art. 3 al Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii generale:

a) are cetăţenia română;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi , după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului:

 • Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în specializările: economice, juridice, inginerie economică, administraţie publică.
 • Vechime în  specialitatea studiilor de minim de 3 ani.
 • Vechime în  învăţământ poate constitui  un avantaj;
 • Abilităţi foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice  (ex. Word, Excel, Internet Explorer, baze de date);
 • Cunoştinţe  de accesare platforme on-line SIIR, Edusal;
 • Spirit organizatoric;
 • Abilități de comunicare şi relaţionare;
 • Abilități de  lucru în echipă;
 • Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);
 • Constituie un avantaj absolvirea cursurilor de formare  (ex. în domeniul, arhivare, resurse umane);
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Capacitatea de a lua decizii eficiente;

Atribuţii generale specifice postului extras din fişa postului:

 1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.
 2. Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului.
 3.  Realizarea  planificării calendaristice  a compartimentului.
 4. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.
 5. Comunicare şi relaţionare.
 6. Managementul carierei şi dezvoltarea personală
 7. Conduita personală.

Documentele necesare la înscriere:

 1. cerere de  înscriere la concurs adresată conducerii unităţii;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, după caz;
 3. copia certificatului de naştere; 
 4. copiile după actele de studii, diplomă de licenţă, diplome care să ateste cursuri în specialitatea postului însoţite de foaia matricolă;
 5. copia carnetului de muncă,  raport REVISAL completat la zi, adeverinţe care sa ateste vechimea în munca,  şi/ sau în specialitate;
 6. cazierul judiciar care să ateste ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7.  adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae.

Probe de concurs:

 1. Selecţia dosarelor de înscriere – se notează cu admis/respins
 2. Proba scrisă – maxim 100 de puncte
 3. Proba practică – maxim 100 de puncte
 4. Interviu-maxim 100 de puncte

Notă:

Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minim de 50 de puncte la proba scrisă şi 50 de puncte proba practică  din concurs nu pot participa la proba interviu.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare probă.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj.

Graficul desfăşurării concursului:

Etapa de concursData / perioadaObservaţii
Publicarea anunţului22.11.2020www.gsais.ro, Tribuna
Depunerea dosarelor de înscriere26. 10.2020- 06.11.2020, între orele 1200-15 00.La secretariatul Liceului Tehnologic ,,Avram Iancu” Sibiu
Verificarea şi validarea dosarelor09.11.2020La sediul unităţii
Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor10.11.2020, ora 1200La sediul unităţii
Depunerea contestaţiilor  privind  rezultatele selecţiei dosarelor10.11.2020, ora 1300-1400La sediul unităţii
Afişarea soluţionării dosarelor10.11.2020, ora 1600La sediul unităţii
Proba scrisă12.11.2020, ora 1000La sediul unităţii
Afişarea rezultatelor  la proba scrisă13.11.2020, ora 1000La sediul unităţii
Depunerea contestaţiilor  privind  rezultatele la proba scrisă13.11.2020, ora 1200-1400La sediul unităţii
Afişarea rezultatelor după contestaţii la proba scrisă13.11.2020, ora 1600La sediul unităţii
Susţinerea probei practice16.11.2020, ora 1000La sediul unităţii
Afişarea rezultatelor la  proba practică16.11.2020, ora 1500La sediul unităţii
Depunerea contestaţiilor la proba practică17.11.2020, ora 1300-1400La sediul unităţii
Afişarea rezultatelor la proba practică după contestaţii17.11.2020, ora 1600La sediul unităţii
Interviu18.11.2020, ora 900La sediul unităţii
Afişarea rezultatelor finale19.11.2020, ora 1400La sediul unităţii

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, tel. 0269/210925

BIBLIOGRAFIE

 1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
  1. OMEC 5447/2020- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar ROFUIP cu modificări şi completări ulterioare;
  1. OMENCS nr. 3844/2016 pentru  aprobarea Regulamentului  privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile  de învăţământ preuniversitar;
  1. OMENCS nr. 4005/2018 pentru modificarea  Regulamentului  privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile  de învăţământ preuniversitar;
  1. Ordinul 4742/10.06.2016  Statutul elevului;
  1. HG 297/2018 –  modificarea normelor metodologice  pentru aplicarea Legii 269/2004, acordarea ajutorului finaciar achiziţionare calculatoare;
  1. Ordinul nr.5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învăţămîntul preuniversitar de stat;
  1. Ordinul nr.3470 din 07.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învăţămîntul preuniversitar de stat;
  1. Legea 153/2017;
  1. Ordinul 5472 din 7 noiembrie 2017- metodologia priviind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat.
  1. Legea nr.53/2003 Codul muncii cu modificările şi comletările ulterioare

TEMATICA PENTRU CONCURS

 1. Organizarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
 2. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar
 3. Regimul actelor de studii
 4. Duplicatele actelor de studii
 5. Documentele şcolare
 6. Acordarea burselor şcolare, Bani de liceu, Euro 200, decontare transport elevi
 7. Arhivarea şi circuitul documentelor
 8. Întocmirea şi gestionarea bazelor de date platforme on-line SIIR, Edusal, caiete statistică elevi.

Loading

No Comments Yet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *