Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Anunț concurs pentru ocuparea postului de muncitor de întretinere, normă întreagă

LICEUL TEHNOLOGIC ”AVRAM IANCU” SIBIU – organizează concurs pentru ocuparea unui post de MUNCITOR DE INTRETINERE, normă intraga, pe perioadă determinată de un an.

1.  DOSARUL DE CONCURS

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • Cazierul judiciar;
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copieAdeverință medicală cu mențiunea “apt pentru angajare” care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae însoțit de documente justificative.
  • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
  • Actele prevăzute la punctele 2-3 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu originalul.
  • Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele, în ordinea enumerată mai sus, iar filele trebuie numerotate. Numărul de file va fi consemnat în opis.

2.  CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

3.  CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concursul pentru ocuparea postului vacant de (portar) paznic sunt stabilite pe baza fișei postului, după cum urmează:

 • condiții de studii: generale sau medii;
 • vechime de minim 2 ani;
 • persoana care urmează să îndeplinească atribuții de muncitor de intretinere trebuie să fie atestat profesional pentru executarea activităților de intretinere a obiectivelor, bunurilor, valorilor.

Constituie un avantaj:

 • Studii de specialitate in instalatii termice și sanitare/tâmplărie/electricitate/construcții/zidărie – atestate cu diplomă de absolvire.

4.  ATRIBUŢII GENERALE SPECIFICE POSTULUI (extras din fișa postului)

 • execută, cu respectarea normelor de protectia muncii si PSI, lucrări de reparaţii şi intreţinere a instalaţiilor sanitare;
 • execută, cu respectarea normelor de protecţia muncii si PSI, mici lucrări de reparaţii şi intreţinere a instalaţiei electrice (înlocuit becuri, neoane, prize, întrerupatoare);
 • execută, cu respectarea normelor de protecţia muncii si PSI, mici lucrări de reparaţii şi intreţinere ale tâmplariei (uşi, geamuri şi mobilierul unităţii)
 • supraveghează starea și mișcarea bunurilor aflate în raza de acțiune;
 • controlează zilnic ușile, geamurile, robinetele și semnalizează neregulile constatate administratului ;
 • să întrețină curățenia în curtea școlii pe aleile de la intrare și din dreptul școlii;
 • participă la igienizarea spațiilor de învățământ, holurile și grupurile sanitare prin lucrări de zugrăveli-vopsitorie în timpul vacanțelor școlare;
 • participă la efectuarea lucrărilor de curățenie, întreținere și amenajare a spațiilor școlare (interioare și exterioare);
 • participă la degajarea aleilor de zăpadă şi gheaţă
 • respectă normele cu privire la stingerea incendiilor și normele de protecție a muncii;
 • execută lucrări de întreţinere (văruieli, vopsire, reparatii curente, etc.) la toate imobilele unităţii şcolare

Comportamentul și conduita:

 • Să aibă un comportament și o conduită adecvate unei instituții de învățământ atât față de copii, cât și față de colegi;

Cerințe psihologice;

 • Asumarea responsabilității;
 • Rezistența la sarcini repetitive;
 • Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;
 • Echilibru emoțional.

5.  PROBE DE CONCURS

Concursul va consta din următoarele etape:

 1. Selecția dosarelor – se notează cu admis/respins
 2. Proba scrisă – maxim 100 de puncte
 3. Interviu – maxim 100 de puncte

Notă:

Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte. Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă de concurs nu pot participa la proba următoare.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dintre candidații care au concurat pentru postul vacant cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar.

6.  GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Afișarea anunțului pe site-ul ISJ SIBIU și la avizierul școlii: .02.2023

Depunerea dosarelor la secretariatul școlii în perioada: 06.02. – 10.02.2023, zilnic între orele 9:00 – 15:00.

 1. Selecția dosarelor depuse:   13.02.2023.
 2. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse: 13.02.2023, ora 11:00.
 3. Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse: 13.02.2023 între orele 12:00–14:00.
 4. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 13.02. 2023, ora 14:30.
 5. Susținerea probei scrise: 15.02.2023, între orele 10:00 – 12:00.
 6. Afișarea rezultatelor probei scrise: 16.02.2023, ora 13:00.
 7. Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 16.02.2023, între orele 13:30–14:30.
 8. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 16.02.2023, ora 15:00.
 9. Susținerea interviului: 17.02.2023, ora 10:00.
 10. Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: 17.02.2023, ora 12:00.
 11. Depunerea contestațiilor în urma susținerii interviului: 17.02.2023, întreorele 12:00–13:00.
 12. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 17.02.2023, ora 14:00.
 13. Afișarea rezultatelor finale: 17.02.2023, ora 14:00.

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant, la secretariatul unității școlare.

Candidații pot contesta doar propriile lucrări.

Concursul va avea loc la sediul LICEULUI TEHNOLOGIC ”AVRAM IANCU” SIBIU, conform graficului de mai sus.

Relații suplimentare la secretariatul unității, tel. 0269-210925.

7.  BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 1/2011 Legea invatamantului cu modificarile si completarile ulterioare.

2.Ordinul MEC nr. 5447/2020 — Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar-Titlul IV Personalul unitatilor de invatamant – Capitolul III-Personalul nedidactic

3. Legea nr 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă; Capitolul I. șiIV.

4. Legea nr 307/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărare împotriva incendiilor; Capitolul I si II.

5. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul II.

6. OMEN nr.4183/2022   privind   Regulamentul   de   organizare   și   funcționarea   unităților   de  învățământ preuniversitar; Titlul IV.– Personalul unităților de învățământ; Capitolul III.- Personalul nedidactic.

7. Legea nr. 53/2003- Codul muncii cu modificările și completările ulterioare; Titlul II.- Contractul individual de muncă, Capitolul II.- Executarea contractului individual de muncă și Capitolul V. – Secțiunea III.- Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului;

8. Florescu : ,,Cartea instalatorului de retele de apa si canalizare “ Editura tehnica,Bucuresti, 1976.

9. Vintila: ,, Instalatii tehnico-sanitare si de gaze “.

10. Ursea : ,, Ghid practic pentru electricieni “ , Editura Tehnica, 2004

11.  Fișa postului de muncitor de intretinere.

TEMATICA DE STUDIU :

 • Exploatarea instalatiilor electrice, sanitare, de incalzire, si a echipamentelor aferente acestora
 • Reglementari privind apararea impotriva incendiilor, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, norme de protectie a muncii
 • Defectiuni, incidente, avarii la instalatii electrice, sanitare, de incalzire, etc.
 • Securitatea si sănatatea in munca, PSI.
 • Reguli de conduita a personalului contractual in institutiile publice.

Loading

No Comments Yet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *