Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Anunț concurs pentru ocuparea postului de tehnician școlar cu 0,5 normă

                Liceul Tehnologic “Avram Iancu” cu sediul in Sibiu str.Movilei Nr.8 jud.Sibiu, organizeaza concus pentru ocuparea 0,5 normă , post contractual vacant  pe perioadă nedeterminată

Denumire post:post didactic -auxiliar Tehnician școlar

Înscrierile se fac la sediul institutiei, serviciul secretariat, in perioada 22.03.2023-28.03.2023  in intervalul orar 8-16

Date contact: Secretariat 0269/210925

           Pentru ocuparea postului,candidații trebuie sa îndeplinească următoarele condiții generale,în conformitate cu art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. Nr.266/23.03.2011,cu modificările și completările ulterioare

1.CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

2.CONDIȚII SPECIFICE necesare în vedrea participării la concurs:

 • studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • competente în domeniul prelucrării lemnului/mecanic
 • cunoștințe de operare PC: Windows, Word, Excel
 • abilități de lucru în echipă
 • abilități practice
 • experiența anterioară, dovedită prin recomandare scrisă,în funcții similare,constituie avantaj în situații de egalitate a punctajelor finale.
 • să aibă un comportament și o conduită adecvate unei instituții de învățământ atât față de elevi, cât și față de colegi;

3. DOSARUL DE CONCURS

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • Cazierul judiciar;
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie
 • Adeverință medicală cu mențiunea “apt pentru angajare” care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae însoțit de documente justificative.
 • Actele prevăzute la punctele 2-3 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu originalul.
 • Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele, în ordinea enumerată mai sus, iar filele trebuie numerotate.

4. PROBE DE CONCURS

Concursul va consta din următoarele etape:

 • 1. Selecția dosarelor – se notează cu admis/respins
 • 2. Proba scrisă – maxim 100 de puncte
 • 3. Interviu – maxim 100 de puncte

6. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 • Afișarea anunțului pe site-ul și la avizierul școlii: 22 martie 2023
 • Depunerea dosarelor la secretariatul școlii în perioada: 22.03. – 28.03.2023, zilnic între orele 10:00 – 15:00.
 • 1. Selecția dosarelor depuse: 29.03.2023.
 • 2. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse: 29.03.2023, ora 11:00.
 • 3. Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse: 29.03.2023 între orele 11:00–13:00.
 • 4. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 29.03.2023, ora 15:00.
 • 5. Susținerea probei scrise: 30.03.2023, între orele 9:00 – 11:00.
 • 6. Afișarea rezultatelor probei scrise: 30.03.2023, ora 13:00.
 • 7. Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 30.03.2023 între orele 13:00–14:00.
 • 8. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 30.03.2023, ora 15:00.
 • 9. Susținerea interviului: 31.03.2023, ora 9:00.
 • 10. Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: 31.03.2023, ora 12:00.
 • 11. Depunerea contestațiilor în urma susținerii interviului: 31.03.2023, între orele 12:00–13:00.
 • 12. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 31.03.2023, ora 14:00.
 • 13. Afișarea rezultatelor finale: 31.03.2023, ora 14:00.

7. BIBLIOGRAFIE

 • Legea Educației Națiomale-Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă;
 • OMENnr.5079/2016 privind Regulamentul de organizare și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar; Titlul IV.– Personalul unităților de învățământ;
 • Legea nr 307/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărare împotriva incendiilor;
 • Norme generale de sănătate și securitate în muncă-OMMSS 508/2002
 •  Legeanr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Loading

No Comments Yet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *